Regulaminy

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole

(opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)

1.      WYPADEK UCZNIA

1.1.   Wypadek ucznia to:

ü  nagłe zdarzenie,

ü  wywołane czynnikiem zewnętrznym,

ü  mające związek ze szkołą (nastąpiło w trakcie pozostawania osoby pod opieką szkoły lub placówki, np. w trakcie obowiązkowych lub nadobowiązkowych zajęć na terenie szkoły, wyjścia lub wycieczki szkolnej poza teren szkoły: zawody sportowe, olimpiady, wyjścia pod opieką nauczyciela),

ü  powodujące uraz lub śmierć.

1.2. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

1.3. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej ,,zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w  sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

1.1.   1.4. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.

 

2.      OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY 

 

2.1.   Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania uczniów oraz pracowników o  konieczności natychmiastowego zawiadamiania dyrektora szkoły, pracownika służby bhp oraz społecznego inspektora pracy, pielęgniarki o wypadku, jaki się zdarzył na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

2.2.    W razie zaistnienia wypadku dyrektor szkoły zapewnia natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi.

2.3.   Zawiadamia bezzwłocznie o wypadku:

ü  rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

ü  organ prowadzący szkołę,

ü  przy wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także zbiorowym – natychmiast prokuratora i kuratora oświaty,

ü  o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia – niezwłocznie inspektora sanitarnego.

2.4. Zabezpiecza miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

2.5. Bada okoliczności i przyczyny wypadku.

2.6. Powołuje zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego.

2.7. Omawia na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej okoliczności i przyczyny wypadku.

2.8. Zatwierdza protokół powypadkowy (wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia).

2.9. Przekazuje rodzicom poszkodowanego ucznia jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami.

2.10. Przekazuje kopię protokołu organowi prowadzącemu szkołę.

2.11. Prowadzi rejestr wypadków ucznia (wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia).

3.      OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

 

3.1.   Nauczyciel jest obowiązany:

ü  nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,

ü  udzielić pierwszej pomocy, jeżeli zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, poszkodowanemu uczniowi,

ü  zawiadomić natychmiast o wypadku pielęgniarkę oraz dyrektora szkoły, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy,

ü  zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

4.      POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

 

4.1. Postępowanie powypadkowe prowadzi powołany przez dyrektora szkoły zespół powypadkowy w składzie:

ü  pracownik służby bhp jako przewodniczący,

ü  społeczny inspektor pracy albo pracownik wyznaczony przez dyrektora.

4.2.   W pracach zespołu powypadkowego ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty oraz rady rodziców.

4.3.   Zespół powypadkowy w podanym powyżej składzie obowiązany jest:

ü  zbadać okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,

ü  przesłuchać poszkodowanego,

ü  przesłuchać świadków wypadku,

ü  zasięgnąć opinii lekarza.

 

5.      PROTOKÓŁ POWYPADKOWY

5.1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy.

5.2. Przekroczenie tego terminu może nastąpić, w przypadku gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

5.3. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia              z materiałami postępowania powypadkowego.

5.4. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.

 

6.      ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO

 

6.1. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca po jego sporządzeniu. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia poszkodowanego, postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.

6.2.Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, dla:

ü  poszkodowanego,

ü  organu prowadzącego i kuratora oświaty – protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,

ü   szkoły lub placówki (jeden egzemplarz).

6.3.W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa powyżej w ust. 6, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

6.4.Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu bądź na piśmie przewodniczącemu zespołu. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.

6.5.Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

ü  niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego,

ü  sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

 

6.6. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 6, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

6.7. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu bądź na piśmie przewodniczącemu zespołu.

6.8. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

ü  niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego,

ü  sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

 

6.9. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:

6.9.1. Zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych.

6.9.2. Powołać nowy zespół w celu ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

§ 52

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2011 20:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kopeć
Ilość wyświetleń: 6504
14 kwietnia 2011 20:30 (Hanna Kopeć) - Dodanie dokumentu.