Regulaminy

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO ORAZ KRYTERIA PRZYZNANIA NAGRODY DYREKTORA DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO

ORAZ KRYTERIA PRZYZNANIA NAGRODY DYREKTORA DLA NAUCZYCIELI

NOWELIZACJA Z 28 .10.2010 R.

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli

Załącznik do uchwały NR XXVIII /274/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 czerwca 2009 r.

§ 4 rozporządzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych  zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy ....(Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 i  z 2001 r. Nr 100, poz. 1074)

 

§ 1.

 

Zakres regulaminu

1.      Regulamin dotyczy wszystkich nauczycieli zatrudnionych w SP Witów i ma zastosowanie do nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego.

2.      Wysokość otrzymywanego dodatku motywacyjnego zależy od liczby uzyskanych przez nauczycieli punktów.

3.      Dodatek przyznawany jest na okres 1 roku.

4.      Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor Szkoły

5.      Warunkiem przyznania dodatku jest:

Ø  Przepracowanie w szkole całego poprzedniego roku szkolnego,

Ø  Zatrudnienie w szkole dłużej niż jeden rok,

Ø  Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Nauczyciel musi okazać się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  jakością świadczonej pracy oraz zaangażowaniem w realizacje czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela.

6.      zakwalifikowanie się do II etapu jest jednocześnie zakwalifikowaniem się do nagrody dyrektora.

 

§ 2.

1.      Podstawą przyznania dodatku motywacyjnego są wyniki pracy nauczyciela osiągane w półroczu poprzedzającym jego przyznanie.

2.      Jednym z warunków przyznania dodatku jest wypełnienie przez nauczycieli karty informacyjnej o swojej pracy za ostatnie półrocze. Nieoddanie sprawozdania może stanowić podstawę do nie przydzielenia dodatku motywacyjnego.

 

§ 3.

Decyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazywana jest nauczycielowi na piśmie. Kopię decyzji włącza się do akt osobowych, a drugą przekazuje do BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w Sulejowie.

 

§ 4.

1.      Każdorazowo przy ustaleniu wysokości dodatku stawką wyjściową jest 0%.-3%

2.      Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłat.

 

§ 5.

1.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki , zgodnie z uchwałą zarządu  gminy Sulejów, wynosi 1% w odniesieniu do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

2.      Wysokość dodatków nie może przekroczyć ogólnej puli środków przyznanych przez władze samorządowe.

 

§ 6.

Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi:

1.      Z oceną pracy poniżej dobrej, do czasu uzyskania wyższej oceny,

2.      Ukaranego karą porządkową, dyscyplinarną przez okres 6 miesięcy, licząc od daty udzielenia kary.

 

§ 7.

Dodatek zawiesza się nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, zdrowotnym oraz długotrwałym urlopie bezpłatnym lub na zwolnieniu lekarskim.

 

§ 8.

Kwalifikacja wstępna

Dyrektor szkoły dokonuje wstępnej kwalifikacji nauczycieli do przyznania dodatku motywacyjnego, biorąc pod uwagę:

Ø  Obserwację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

Ø  Dokumentację prowadzoną przez nauczycieli,

Ø  Inne spostrzeżenia wg kryteriów i punktów ustalonych w tabeli I , stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.

Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie minimum 18 punktów.

 

§ 9

Przyznawanie nagród

 

1.        Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

  • przepracował w szkole co najmniej 2 lata
  • posiada wyróżniającą ocenę pracy
  • posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych, w szczególności w zakresie:

ü  kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008r.)

ü  rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub

ü  działań innowacyjnych na rzecz szkoły, lub

ü  współpracy ze środowiskiem lokalnym, lub

ü  działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

2.        Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3.        Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis włącza się do jego akt osobowych.

 

§ 10.

Propozycję nagród dyrektora szkoły opiniują: przedstawiciele RP, przedstawiciel NZP, członkowie RR

§ 11.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmian.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Tabela I

Kryteria kwalifikacyjne nauczycieli do przyznania dodatku motywacyjnego (I etap)

 

 

L.p.

KRYTERIUM

Liczba punktów

1.

Ocena pracy nauczyciela

0-2

2.

Uzyskiwanie dobrych wyników nauczania

0-3

3.

Uczestniczenie w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego

0-3

4.

Dobre przygotowanie się do lekcji i zajęć (aktywizujące metody nauczania, środki dydaktyczne, organizacja pracy)

0-3

5.

Dbanie o warsztat pracy i wzbogacanie go

0-2

6.

Poprawne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (dzienniki, arkusze ocen, rozkłady materiału, plan pracy, poprawa zeszytów przedmiotowych)

0-3

7.

Respektowanie przez nauczycieli wymagań kierownictwa szkoły (dyscyplina pracy, terminowość realizacji zadań)

0-3

8.

Współdziałanie z rodzicami uczniów (rzetelne rozpoznanie warunków rodzinnych uczniów, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pozyskiwania rodziców do współpracy ze szkołą)

0-3

9.

Czynny udział w pracach rady pedagogicznej

0-2

 

0-24

                                                                    Razem

70% z 24 =17

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2                                                                      Tabela II                                                                              

 

Szczegółowe kryteria kwalifikujące nauczycieli do ustalenia

nagrody dyrektora(II etap).

 

L.p

                         Szczegółowe kryteria

Liczb. pkt

1.

Uzyskiwanie wysokich wyników dydaktycznych ustalonych na podstawie badań wystandaryzowanymi narzędziami pomiaru dydaktycznego.

0-4

2.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (widoczne efekty pracy, lekcje w terenie)

0-4

3.

Doprowadzenie ucznia do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych w skali szkoły i międzyszkolnej (olimpiady, konkursy, rozgrywki, zawody)

Za udział w imprezie: - 2 punkty

Powiatowej – 3 p.

Wojewódzkiej – 4p.

Warunkiem przyznania dodatkowych punktów jest praca z uczniem poza godzinami płatnymi.

0-9

4.

Opracowanie i wdrażanie własnych programów autorskich i nowatorskich rozwiązań metodycznych.

0-5

5.

Osiąganie sukcesów wychowawczych

0-2

6.

Stosowanie aktywnych metod nauczania

0-4

7.

Bezinteresowne podejmowanie zadań i czynności dodatkowych:

  • opieka nad organizacjami,
  • organizacja imprez szkolnych i wycieczek (jakość i atrakcyjność),
  • spotkania klasowe poza lekcjami (kino, teatr itp.),
  • wychodzenie ze swoją działalnością poza środowisko szkolne,
  • inne działania podejmowane przez nauczycieli

Indywidualne podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego.

                                                                           Razem

0-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

80% z 33 = 26 punktów

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2011 20:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kopeć
Ilość wyświetleń: 9080
14 kwietnia 2011 20:25 (Hanna Kopeć) - Dodanie dokumentu.