Regulaminy

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA

Podstawę pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art.6 Karty Nauczyciela i art.4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art.42 ust.2 Karty Nauczyciela.

 

1.    Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

 • Nauczyciela,
 • Organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • Organu prowadzącego szkołę,
 • Rady Rodziców

2.      Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może  zasięgnąć opinii na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie. Może również zasięgnąć opinii SU.

3.      Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, od dnia złożenia wniosku.

4.      Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

 • Ocena wyróżniająca,
 • Ocena dobra,
 • Ocena negatywna.

5.      Oceny pracy dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6.      Ocenę pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

7.      Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

8.      Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

9.      Dyrektor dostarcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Kopia oceny pracy dołączana jest do akt osobowych nauczyciela.

10.   Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka, dobrem służby albo dobrem publicznym.

11.   Ocena pracy nauczyciela powinna w szczególności uwzględniać:

 • Poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych,
 • kulturę i poprawność językową,
 • pobudzanie inicjatywy uczniów,
 • zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
  • zaangażowanie zawodowe (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły),
  • udział w pracach zespołów nauczycielskich,
  • opracowanie innowacyjnych treści programowych i dydaktycznych,
  • zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem,
  • współpraca z rodzicami,
  • aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
  • działania nauczyciela w zakresie wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
  • przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

12.  Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela dołączone są do regulaminu oceniania.

Kryteria oceny pracy nauczyciela

 

Zakres aktywności nauczyciela

Ocena

Negatywna

1

Pkt.

Dobra

2

Pkt.

Wyróżniająca

3

Pkt.

 

I

 

Dydaktyka

a

Ma ciągle kłopoty z realizacją programu.

-1

Prawidłowo planuje i realizuje program.

+1

Potrafi dokonać modyfikacji gotowych programów, tworzy autorski program

+2

b

Niewłaściwie dobiera formy i metody pracy.

-1

Zna i prawidłowo dobiera formy i metody pracy

+1

Efektywnie poszukuje nowatorskich form i aktywizujących metod pracy.

+1

c

Nie stosuje dostępnych środków dydaktycznych, nie dba o warsztat pracy.

-1

Wykorzystuje dostępne pomoce,

dba o warsztat pracy.

+1

 

+1

Oprócz dostępnych, stosuje środki dydaktyczne wykonane samodzielnie, pozyskuje środki finansowe i wzbogaca własny warsztat. Korzysta z osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, unika szablonów.

+2

 

 

 

 

+2

 

 

 

 

 

+1

 

d

Nie stosuje indywidualizacji nauczania

-1

Indywidualizuje proces nauczania i wymagania względem uczniów, prowadzi zajęcia pozalekcyjne.

+1

 

 

 

+1

Osiąga sukcesy w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych oraz rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów

+1

 

 

 

+1

e

Uczniowie osiągają niedostateczne wyniki w nauce.

-1

Uczniowie osiągają co najmniej dostateczne wyniki w nauce

+1

Uczniowie osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, biorą udział w różnych konkursach

-          etap szkolny

-          etap gminny

-          etap powiatowy

+2

 

 

 

 

+1

+2

+3

Nie podnosi kwalifikacji, nie uczestniczy w żadnych formach doskonalenia zawodowego

-2

Wykazuje aktywność w podnoszeniu kwalifikacji, uczestniczy w organizowanych formach doskonalenia

+2

 

 

 

 

+1

Uzyskuje dodatkowe kwalifikacje:

-          kursy,

-          warsztaty,

-          studia,

-          lekcje koleżeńskie

wpływa na podnoszenie przez innych wiedzy pedagogicznej. Jest kreatorem własnej drogi rozwoju

 

 

 

+2

+1

 

+3

+1

 

+1

 

Niesystematycznie ocenia, nie stosuje jasnych kryteriów oceniania

-1

Systematycznie ocenia stosując jasne kryteria, starannie recenzuje oceny, jest sprawiedliwy i konsekwentny w ocenianiu.

+1

Umiejętnie i twórczo stosuje system oceniania, w znaczny sposób wpływa na podniesienie poziomu wiedzy uczniów.

+2

 

 

II

 

Wychowa-

nie i opieka

a

Nie zna i nie przejawia zainteresowania środowiskiem wychowawczym ucznia

-1

Zna środowisko wychowawcze ucznia oraz wykorzystuje to w pracy wychowawczej, kontaktuje się ze środowiskiem  wychowawczym w ramach zajęć szkolnych.

+1

 

 

 

 

 

 

+1

Systematycznie rozszerza kontakty ze środowiskiem wychowawczym ucznia poza zajęcia szkolne i szkołę.

Jest otwarty na potrzeby społeczności szkolnej i lokalnej.

+2

 

 

 

 

 

 

 

+1

b

Nie integruje zespołu klasowego, pozostawia uczniów bez opieki.

-1

Umiejętnie i samodzielnie organizuje pracę w powierzonym zespole, systematycznie sprawuje opiekę.

+1

Stosuje innowacyjne formy integracji, mobilizująco wpływa na innych nauczycieli, sprawuje opiekę w czasie różnych zajęć:

-wycieczki do 4godz

-          całodzienne,

-          2-3 dniowe,

-          imprezy dla klasy,

-          imprezy dla szkoły

+2

 

 

 

 

 

 

+1

+2

+3

 

+1

+2

Nie utrzymuje i uchyla się od kontaktów z rodzicami.

-1

Utrzymuje kontakty z rodzicami, prowadzi pedagogizację rodziców.

+1

 

+1

Włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy

+1

Nie współpracuje i nie szuka kontaktów z instytucjami i organizacjami.

-1

. Podejmuje próby nawiązania współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie potrzeb klasy.

+1

 

 

 

 

+1

Nawiązuje kontakty i organizuje współpracę z instytucjami oraz organizacjami, pozyskuje sponsorów w ramach potrzeb szkoły

+3

Nie wywiązuje się z zadań ustalonych w planie pracy szkoły.

-3

Realizuje zadania wynikające z planu pracy szkoły

+1

Szczególnie twórczo realizuje zadania z planu pracy szkoły, mobilizująco wpływa na pozostałych nauczycieli

+2

 

 

III

Dyscypli-na pracy

 

a

Nie przestrzega dyscypliny pracy, nie respektuje zarządzeń i zaleceń dyrektora, prezentuje postawę „nie wychylania się” oraz wywiera niekorzystny wpływ na innych.

Prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zawiera braki i niedociągnięcia.

Nagminnie spóźnia się,

Zaniedbuje dyżury.

-1

 

-1

 

 

 

-1

 

 

 

-1

 

 

 

 

-3

 

-2

Przestrzega dyscypliny pracy, respektuje zarządzenia i zalecenia  oraz przepisy prawa.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo, zeszyty klasowe i domowe sprawdzane są systematycznie oraz jakościowo

+1

 

 

 

 

 

 

+1

Przykładnie przestrzega dyscypliny pracy (jest punktualny, dba o bezpieczeństwo innych podczas dyżurów), prezentuje szczególną obowiązkowość i odpowiedzialność, czym wpływa pozytywnie na postawy pozostałych pracowników szkoły.

w pełni wykorzystuje czas lekcji

Potrafi sporządzić narzędzia pomiaru dydaktycznego.

Jest wzorem prowadzenia dokumentacji.

+1

 

 

+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1

 

 

 

 

+1

 

 

 

+2

 

IV

 

Kultura osobista i etyka

a

Niski poziom kultury osobistej, zachowanie sprzeczne z zasadami etyki, lekceważący stosunek do innych, w tym podważa autorytet przełożonych, negatywnie oddziałuje na postawy i zaangażowanie pracowników szkoły. Pozoruje pracę pod tzw. publikę np. do oceny pracy.

-1

 

 

-1

 

 

-1

 

 

 

 

-1

 

 

 

 

-1

Postawa etyczna i zawodowa bez uwag. Systematycznie pracuje przez cały rok.

+1

 

 

+1

Wysoka kultura osobista, twórczą postawą wpływa mobilizująco na aktywność zawodową pozostałych nauczycieli prezentuje postawę szacunku do współpracowników oraz przełożonych. Przejawia wszelkie cechy powołania zawodowego.

Sprawuje opiekę nad studentem,

Jest opiekunem stażysty

+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1

 

 

 

+1

 

 

+1

 

 

 

-29

 

+26

 

+58

 

 

               100%  =23

80% = 18

               100%  =58

80% = 46


 

karta pomocnicza do kryteriów oceny nauczyciela

Dział

 

1

2

3

I

A

 

1

2

B

 

1

1

C

 

1

3

D

 

1

1

E

 

1

4

F

 

 

4

G

 

1

 

II

A

 

1

 

B

 

1

3

C

 

2

1

D

 

 

 

E

 

1

 

III

A

 

1

2

IV

A

 

1

1

 

Razem

 

13

21

 

 

Razem punktów -  36

Proponowana ocena:                             

                                    dobra

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2011 20:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kopeć
Ilość wyświetleń: 3825
14 kwietnia 2011 20:23 (Hanna Kopeć) - Zmiana danych dokumentu.
14 kwietnia 2011 20:19 (Hanna Kopeć) - Dodanie dokumentu.