Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole (opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 1. WYPADEK UCZNIA 1.1. Wypadek ucznia to: ü nagłe...

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY nowelizacja z 20 października 2010r. 1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole. 2. Ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie za zgodą opiekuna świetlicy. 3. W świetlicy zatrudniony jest jeden pracownik...

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO I. ORGANIZACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1. Najważniejszą władzą samorządu jest plenarne zebranie uczniów. 2. Uczniowie poszczególnych klas wybierają samorządy klasowe w osobach: przewodniczący, sekretarz, skarbnik. 3. Z samorządów klasowych wybiera się zarząd samorządu szkolnego w składzie:...

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 11 kwietnia 2007 r. ORGANIZACJA DZIAŁANIA: 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy /grupy wychowawczej/. 2. Na zebraniu klasowym rodziców wybiera się oddziałową radę rodziców składającą...

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Przeewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: ¨ Realizacji uchwał, ¨ Tworzenia życzliwej atmosfery i zgodnego współżycia wszystkich członków rady w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego...

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO ORAZ KRYTERIA PRZYZNANIA NAGRODY DYREKTORA DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO ORAZ KRYTERIA PRZYZNANIA NAGRODY DYREKTORA DLA NAUCZYCIELI NOWELIZACJA Z 28 .10.2010 R. Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli Załącznik do uchwały NR XXVIII /274/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 czerwca...

REGULAMIN PRACY

I. Przepisy wstępne § 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. § 2 Przepisy regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko i podstawę stosunku pracy. § 3 Regulamin pracy podaje się...

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ Zasady ogólne: Pracownia komputerowa Szkoły Podstawowej w Witowie udostępnia pracownikom i uczniom Szkoły stacje robocze z dostępem do sieci w celach badawczych i edukacyjnych. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela. Do pracowni wchodzimy spokojnie...

REGULAMIN POSTĘPOWANIA EWAKUACYJNEGO NA WYPADEK ZAGROŻENIA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA EWAKUACYJNEGO NA WYPADEK ZAGROŻENIA 1. W przypadku powstania zagrożenia wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są: - podjąć działania w celu likwidacji zagrożenia - zaalarmować niezwłocznie przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia - uruchomić alarm będący sygnałem do...

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA

Podstawę pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art.6 Karty Nauczyciela i art.4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art.42 ust.2 Karty Nauczyciela. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym...