Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY nowelizacja z 20 października 2010r. 1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole. 2. Ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie za zgodą opiekuna świetlicy. 3. W świetlicy zatrudniony jest jeden pracownik...

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO I. ORGANIZACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1. Najważniejszą władzą samorządu jest plenarne zebranie uczniów. 2. Uczniowie poszczególnych klas wybierają samorządy klasowe w osobach: przewodniczący, sekretarz, skarbnik. 3. Z samorządów klasowych wybiera się zarząd samorządu szkolnego w składzie:...

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 11 kwietnia 2007 r. ORGANIZACJA DZIAŁANIA: 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy /grupy wychowawczej/. 2. Na zebraniu klasowym rodziców wybiera się oddziałową radę rodziców składającą...

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO ORAZ KRYTERIA PRZYZNANIA NAGRODY DYREKTORA DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO ORAZ KRYTERIA PRZYZNANIA NAGRODY DYREKTORA DLA NAUCZYCIELI NOWELIZACJA Z 28 .10.2010 R. Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli Załącznik do uchwały NR XXVIII /274/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 czerwca...

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ Zasady ogólne: Pracownia komputerowa Szkoły Podstawowej w Witowie udostępnia pracownikom i uczniom Szkoły stacje robocze z dostępem do sieci w celach badawczych i edukacyjnych. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela. Do pracowni wchodzimy spokojnie...

REGULAMIN POSTĘPOWANIA EWAKUACYJNEGO NA WYPADEK ZAGROŻENIA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA EWAKUACYJNEGO NA WYPADEK ZAGROŻENIA 1. W przypadku powstania zagrożenia wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są: - podjąć działania w celu likwidacji zagrożenia - zaalarmować niezwłocznie przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia - uruchomić alarm będący sygnałem do...

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA

Podstawę pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art.6 Karty Nauczyciela i art.4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art.42 ust.2 Karty Nauczyciela. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym...

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI I. Postanowienia ogólne. 1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 2. Plan dyżurów układają członkowie komisji Rady Pedagogicznej powołani na wniosek dyrektora szkoły zatwierdzony przez...

REGULAMIN WYCIECZKI

REGULAMIN WYCIECZKI Regulamin zachowania się uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie podczas wycieczki 1) Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do: a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów...